Kulatý stůl: Extradiční a azylové řízení a (ne)respektování lidských práv v České republice. Mohou být lidská práva zakotvená v mezinárodních smlouvách a ústavních dokumentech předmětem politického obchodu?

Pozvánka – Letter of Invitation

 

Občanské sdružení “Pomoz jednomu člověku” a advokátní  kancelář  JUDr. Milan Hulík a partneři  si  Vás  dovolují  pozvat  ke  kulatému stolu  dne 10.6.2013 v době od 10 do 14 hod.

k diskusi na téma: Extradiční  a  azylové řízení  a  (ne)respektování  lidských práv v České republice. Mohou být  lidská  práva  zakotvená  v mezinárodních smlouvách  a ústavních dokumentech předmětem politického  obchodu?

 

Hosté:  Světlana Gannuškina, Olga Romanova, Grigory Pasko, William Bourdon

Místo konání:  Praha 1-Malá strana, U Schnellů, Tomášská 2

 

Civic association  Help a Man  and  the law office of  JUDr. Milan Hulík and partners    would  like  to  invite You  to  a  round  table,  June 10, 2013  at 10.00 -14.00 AM,  to discuss

Extradition and asylum proceedings and (dis)respecting of human rights in the Czech Republic. Could human rights grounded in the international treaties and the constitutional documents be comodities in the political business?

 

Special guests: Svetlana Gannushkina,Olga Romanova,Grigory Pasko,William Bourdon

Address:  Praha 1-Malá strana, U Schnellů, Tomášská 2

 


 

http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/alexandr-mitrofanov-pani-zubata-revival–1224169

.

Alexandr Mitrofanov: Paní Zubatá Revival

Dnes zaznívají hlasy, že se orgány činné v trestním řízení konečně oprostily od vlivu politiků a nyní se dají do nápravy věcí veřejných. Nevím. Možná. Uvidíme.

Moje bezprostřední setkání s některými zástupci ministerstva spravedlnosti, jednou státní zástupkyní a jedním soudcem proběhlo minulé pondělí. Podotýkám s některými. A zdůrazňuji, jde o mou osobní zkušenost. I když ji v tu chvíli sdílelo na dvacet přítomných.

Šlo o kulatý stůl, který proběhl v Praze na téma Extradiční a azylové řízení a (ne)respektování lidských práv v České republice. Soustředil se na případ ruského podnikatele Alexeje Torubarova, který byl vydán do Ruska nehledě na to, že v Česku s ním nebylo ukončeno azylové řízení. Pozoruhodná byla přítomnost dvou žen, které v Rusku mají zaslouženou pověst legend lidskoprávní problematiky.

Světlana Gannuškinová pracuje v organizaci Memorial, Olga Romanovová stojí v čele hnutí Rusko za mřížemi. Zvláště Romanovová je otevřenou odpůrkyní Putinova režimu a je nejen členkou Koordinační rady ruské opozice, ale také pokladníkem protiputinovského hnutí. Nikdo, a to ani jejich političtí nepřátelé, by si ale v Rusku netroufl zpochybnit, že ve stavu tamní justice a v podmínkách výkonu trestu se tyto ženy vyznají jako málokdo.

To si ale nemysleli zástupci naší justice. Unisono pracovníci ministerstva, státní zástupkyně i soudce, kteří se na vydání Torubarova podíleli, neúnavně tvrdili, že věří informacím, které se k nim dostaly z Ruska úřední cestou. A že se do této země vydávat může. Nevěřili dvěma živým svědkyním, které seděly naproti. Svou sebemenší chybu uznat odmítli.

Ruským obhájkyním lidských práv, které mluvili o tom, že tamní justice a výkon trestu je vysoce nedůvěryhodná záležitost a že vydávat člověka na pravděpodobné mučení a možnou smrt by civilizovaný demokratický stát jako Česko neměl, česká skupina zástupců orgánů činných v trestním řízení jasně naznačovala, že papír má pro ně nesrovnatelně větší, ba rozhodující váhu.

Nebudu unavovat posluchače bizarními či smutnými detaily dvouapůlhodinové debaty. Dělal jsem z ní twitterovou reportáž, kde jsem všechny podrobnosti zachytil ještě horké. Proto pouze dvě nasvícení.

Soudce se rozlítil nad tím, že advokát Torubarova volal na mobilní telefon ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Přišlo mu neúnosné, že on, soudce, na ministra telefon nemá a může se dovolat nanejvýš jeho sekretářce.

Státní zástupkyně kladla důraz na to, že manželka Torubarova se s ním rozvedla, pak se vdala v Česku, pak se ale zase rozvedla. To podávala jako podezřelé. Doklad o tom, že manželé Torubarovovi pak uzavřeli církevní sňatek, nekomentovala. A zemi, kam česká justice Torubarova vydala, pojmenovala jako RSFR. Pravda, byla to paní ve věku, který tuto historickou paměť umožňoval.

Olga Romanovová mi nakonec řekla: „Měla jsem o Česku jinou představu. Že tady už žije jiný druh lidí, kteří nemají nic společného se sovětskou minulostí. A vzápětí naproti mně usedli na tomto kulatém stolu sovětští lidé… To není možné. Vzbuďte mě, prosím.“

A mně se vybavila paní Zubatá z filmu Kolja. Přímo na mě ten den dýchla.

.

Autor:  Alexandr Mitrofanov

 


 

V I D E O      http://youtu.be/gqRUcXu1yOI

Omlouváme se za zhoršenou kvalitu způsobenou vyřazením jedné z kamer z provozu během natáčení (technický problém)

 


 

Tisková zpráva: Extradice osoby bez ukončeného azylového řízení je nepřípustná

http://helcom.cz/tiskova-zprava-extradice-osoby-bez-ukonceneho-azyloveho-rizeni-je-nepripustna/

19/062013

Praha, 19. 6. 2013 – Český helsinský výbor trvá na tom, že povolení vydání osoby za účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody bez ukončeného azylového řízení je v rozporu s mezinárodními závazky v oblasti uprchlického práva a v oblasti lidských práv.

Podle vyjádření zástupců Ministerstva spravedlnosti při vydání Alexeje Torubarova do Ruské federace k žádnému pochybení nedošlo. Ministerstvo tak dále trvá na stanovisku, že vydání je možné uskutečnit bez ohledu na ukončení azylového řízení. V této souvislosti také zástupci Ministerstva uvedli, že judikatura Nejvyššího správního soudu pro ně není závazná.

S Ministerstvem spravedlnosti se ztotožňujeme v tom, že azylová řízení trvají nepřiměřeně dlouho a že nejsou dodržovány zákonem stanovené lhůty pro vydání rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany. „Z tohoto důvodu se obracíme na Ministerstvo vnitra s výzvou, aby žádosti o udělení mezinárodní ochrany osob, proti nimž je zároveň vedeno extradiční řízení, byly vyřizovány přednostně a za dodržení zákonných lhůt“, uvedla Nicola Švandová, právnička ČHV.

Český helsinský výbor je přesvědčen o tom, že v tomto případě dochází k upřednostňování bilaterálních vztahů v oblasti zahraniční politiky před mezinárodními závazky ČR v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod.

Jednotlivá vyjádření byla prezentována na kulatém stole, který uskutečnili občanské sdružení Pomoz jednomu člověku a advokátní kancelář JUDr. Milan Hulík a partneři a jehož tématem bylo extradiční a azylové řízení v kontextu lidských práv. Mezi hosty kulatého stolu byli mimo jiné i představitelé ruské občanské společnosti – Světlana Gannuškinová, Olga Romanovová a Grigorij Pasko.

Výzva Ministerstvu vnitra k respektování zákonných lhůt v azylovém řízení je dostupná ZDE.

Pro více informací kontaktujte:

Ľubica Turzová

projektová a PR koordinátorka ČHV

E: lubica.turzova@helcom.cz

T: 257 221 142

.

http://helcom.cz/vyzva-ministerstvu-vnitra-k-respektovani-zakonnych-lhut-v-azylovem-rizeni/

Výzva Ministerstvu vnitra k respektování zákonných lhůt v azylovém řízení

19/062013

Ministerstvo vnitra ČR

Odbor azylové a migrační politiky

P. O. Box 21/OAM

170 34 Praha 7

V Praze dne 18. června 2013

Výzva ve věci řízení o udělení mezinárodní ochrany u osob, proti nimž je současně vedeno extradiční řízení

Vážení,

Český helsinský výbor jako nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě věnuje ochraně lidských práv, se na Vás dovoluje obrátit ve věci řízení o udělení mezinárodní ochrany (azylového řízení) u osob, proti nimž je paralelně vedeno extradiční řízení, s následující výzvou.

Český helsinský výbor v rámci své činnosti mj. monitoruje extradiční případy, jejichž předmětem je rozhodování o vydání určité osoby k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu do cizího státu, u něhož je důvodná obava, že by trestní řízení v tomto státě neodpovídalo zásadám článků 3 a 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, anebo trest odnětí svobody uložený nebo předpokládaný v tomto státě by nebyl vykonán v souladu s požadavky článku 3 této Úmluvy. Často se jedná o osoby, které jsou zároveň žadateli o udělení mezinárodní ochrany ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Jedním z takových případů byl též případ ruského státního občana Alexeje Torubarova, který byl vydán k trestnímu stíhání do Ruské federace přesto, že v České republice doposud nebylo pravomocně skončeno azylové řízení. Ministerstvo spravedlnosti správnost svého postupu odůvodňuje tím, že překážkou vydání je pouze skutečnost, že dotčené osobě již byla udělena mezinárodní ochrana [viz § 393 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů] a nikoli to, že azylové řízení stále probíhá. Uvedené je ovšem v rozporu s názorem Nejvyššího správního soudu, který říká, že rozhodnutí o povolení vydání nesmí nastat dříve, než bude pravomocně skončeno řízení o mezinárodní ochraně, tj. i včetně případného soudního přezkumu.[1] Dožádaný stát musí nejprve vyřešit otázku žadatelova uprchlického statutu a teprve potom rozhodnout, zda může být vyžádaná osoba v souladu se zákonem vydána. To vyplývá ze závazku České republiky zajistit respektování zásady non-refoulement podle mezinárodního uprchlického práva a práva lidských práv.

Ministerstvo spravedlnosti poukazuje na to, že k rozhodování o povolení vydání osoby do cizího státu dochází dříve, než je pravomocně skončeno azylové řízení. Mj. i z toho důvodu, že v azylovém řízení dochází k zbytečným průtahům, překračování zákonných lhůt a že vyčkávat na pravomocné rozhodnutí Ministerstva vnitra by mohlo vést k nežádoucím situacím (např. neúměrnému prodlužování doby držení dotčené osoby ve vydávací vazbě). Za účelem zabránění takovým situacím proto apelujeme na Ministerstvo vnitra, aby žádosti o udělení mezinárodní ochrany osob, proti nimž je zároveň vedeno extradiční řízení, projednávalo s nejvyšším urychlením, nejlépe v zákonem stanovené lhůtě devadesáti dnů a k prodloužení této lhůty ve smyslu § 27 odst. 1 zákona o azylu docházelo jen zcela výjimečně. To zejména znamená, aby nedocházelo k mechanickému prodlužování lhůty a rovněž aby nedocházelo k prodloužení lhůty o více než zákonem stanovených devadesát dnů. Dle našeho názoru je takové prodloužení zcela zjevně nepřiměřené povaze věci. K tomu podotýkáme, že podle Nejvyššího správního soudu zákonem stanovená lhůta devadesáti dnů sice může být v odůvodněných případech prodloužena, nicméně obecně by měla být vždy tato lhůta dodržena bez nutnosti jejího prodlužování, neboť v opačném případě se jedná o nečinnost na straně správního úřadu.[2]

Současně na Ministerstvo vnitra apelujeme, aby v souladu s § 27 odst. 2 zákona o azylu v případě, že soud rozhoduje nebo již rozhodl o přípustnosti vydání žadatele o udělení mezinárodní ochrany anebo o předání žadatele o udělení mezinárodní ochrany podle evropského zatýkacího rozkazu k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu odnětí svobody do cizího státu, vyřídilo tuto věc přednostně, a rozhodnutí vydalo bezodkladně, nejpozději ve lhůtě šedesáti dnů ode dne zahájení řízení. V této souvislosti upozorňujeme, že podle důvodové zprávy k novele zákona o azylu[3] došlo k zavedení tohoto ustanovení právě vzhledem k dlouhodobě přetrvávajícím praktickým problémům, které nastávají v případech střetu řízení ve věci mezinárodní ochrany s řízením extradičním. Současně je zde zdůrazněno, že nově vkládaný odstavec 2 do ust. § 27 zákona o azylu směřuje k tomu, aby v případech, kdy soud rozhoduje nebo již rozhodl o přípustnosti vydání žadatele o udělení mezinárodní ochrany anebo o předání žadatele o udělení mezinárodní ochrany podle evropského zatýkacího rozkazu k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu odnětí svobody do cizího státu, proběhlo případné paralelně vedené řízení o udělení mezinárodní ochrany co nejrychleji a při neshledání důvodů pro udělení mezinárodní ochrany tak mohlo být vydání či předání realizováno.

V neposlední řadě apelujeme i na Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí, kterým tuto výzvu zasíláme na vědomí, aby Ministerstvu vnitra při projednávání předmětných věcí poskytly nezbytnou součinnost tak, jak jim to ukládá ust. § 27 odst. 2 věta třetí zákona o azylu, a to zejména při zajišťování nezbytných podkladů pro rozhodnutí ve věci. Věříme, že lepší vzájemná koordinace všech tří jmenovaných ministerstev povede k důslednému respektování a ochraně práv každého žadatele o udělení mezinárodní ochrany, proti němuž je současně vedeno řízení o vydání k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody do cizího státu.

Závěrem zdvořile žádáme o vyrozumění, jakým způsobem byl tento podnět vyřízen.

S pozdravem,

za Český helsinský výbor

JUDr. Nicola Švandová


[1] Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 5. 2013, č. j. 3 Azs 56/2012-81.

[2] Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2013, sp. zn. 1 Ans 19/2012.

[3] Srov. důvodovou zprávu k zákonu č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (k bodu 28).

.


 

Právo 17.6.2013

Alexandr Mitrofanov

Přikloňte se k Rusku, chcete-li být mladším bratrem

ČLENKA KOORDINAČNÍ RADY RUSKÉ OPOZICE OLGA ROMANOVOVÁ ŘEKLA V ROZHOVORU PRÁVU:

.

* V Praze jste se zúčastnila kulatého stolu na téma Extradiční a azylové řízení a (ne)respektování lidských práv v České republice, který se soustředil především na případ Torubarov. Jak jste vnímala diskusi?

Tuto kauzu sleduji dávno. Původně jsem byla přesvědčena, že Torubarov není v nebezpečí, protože je v Česku. Nedovedla jsem si představit, že by mohlo dojít k jeho vydání do Ruska. Není pedofil ani vrah. Jeho obvinění je mimořádně pochybné. Když jsem se pak dozvěděla, že byl vyvezen do Ruska, navíc do Volgogradu, byla jsem ohromena. Ve Volgogradu mám pod kontrolou hodně případů. Je to krajně nepříznivé město pro spravedlnost. Netýká se to ani tolik soudnictví. Několik soudců bylo naopak přinuceno z oblasti odjet a jednomu z nich bylo zabráněno dokonce v obdržení advokátské licence. Jsem si jista, že Torubarov bude objektem pomsty místních také kvůli tomu, že si dovolil bránit se, skrývat se a že kvůli němu museli naši slavní silovici vyvinout úsilí až v zahraničí.

.

* Vyslechla jste argumentaci zástupců ministerstva spravedlnosti, státní zástupkyně a soudce v případě Torubarov. Zakládali ji na tom, že hlášení o stavu justice v Rusku, která se k nim dostala na jejich vyžádání, jsou jiná, než co říkáte vy a další ruští obhájci lidských práv, tudíž bylo vydání možné. Jak jejich vystupování hodnotíte?

Bylo to moje první setkání se zástupci českého justičního systému. Začátek kulatého stolu mě nadchl. Vždyť přišli! To se u nás už léta neděje, zástupci státu nás ignorují a bavíme se jen mezi sebou. Jenže vzápětí jsem zjistila, že jsou to lidé, kteří se chovají navlas stejně jako naši soudci a prokurátoři a kteří nechtějí slyšet, co jim říkáte. Nedoložili přesně jediný dokument, který by zdůvodňoval jejich jednání. Nechápu. Jsem znepokojena tím, co jsem zažila. Měla jsem o Česku jinou představu. Pro mě to byl Kundera, Havel, heslo Za naši a vaši svobodu, které se stalo naším heslem na demonstracích. Přistála jsem na Letišti Václava Havla a měla jsem za to, že tady už žije jiný druh lidí, kteří nemají nic společného se sovětskou minulostí. A vzápětí naproti mně usedli u tohoto kulatého stolu sovětští lidé… To není možné. Vzbuďte mě, prosím.

.

* Jako šéfka hnutí Rusko za mřížemi máte velké množství informací o stavu justice a vězeňství ve vaší zemi. Jak se díváte na výroky zástupců naší justice, že ten stav je do té míry uspokojivý, že nebyl důvod nevydat Torubarova?

Jeden případ za všechny. Mám pod kontrolou kauzu, kde šest lidí bylo odsouzeno k sedmi rokům vězení za kolektivní znásilnění. Ve stejném případě se ale vyskytuje poškozená, která je rovněž odsouzena. Dostala rok za falešné udání.

.

* Nerozumím. Byla znásilněna a dostala rok za falešné udání?

Znásilněna nebyla. Původně nebyla ani odsouzena. Byla to prodavačka, která přišla na policii oznámit, že jí ukradli mobil. Posléze se s překvapením dozvěděla, že nešlo o to, že jí ukradli mobil, ale o to, že ji těch šest dotyčných znásilnilo. Začala tedy chodit na každé jednání soudu, hlásila se ze sálu a křičela: „To jsem já, ale nikdo mě neznásilnil! Jen mi někdo ukradl mobil!“ Tak dlouho chodila se džbánem pro vodu, až se ucho utrhlo. Dostala rok za falešné udání. Žádná odvolací instance rozsudek zatím nezměnila.

.

* Jste členkou Koordinační rady ruské opozice a také pokladníkem opozice. Všechny příspěvky na mítinky proti režimu šly na konto s vaším jménem. Má smysl opoziční činnost v zemi, kde podle čerstvého průzkumu agentury Levada Centr 41 procent respondentů pokládá Vladimira Putina za ideálního vládce?

Já často myslím na těch sedm statečných, kteří vyšli v srpnu 1968 na Rudé náměstí s protestem proti sovětské okupaci Československa. Když s nimi mluvím, stále se mi vrací myšlenka: „Jak krásný jste měli život! Jak hluboká úcta vám patří!“ Dá se to porovnat s těmi, kteří je mlátili, mučili, soudili, zavírali? Těch sedm statečných je pro mě příklad, jak se má žít.

.

* A v širším rámci? V Rusku bylo nemálo pokusů o změnu, ovšem bez valných výsledků.

Já si ale dobře pamatuji rok 1991 (krach puče proti Gorbačovovi a začátek Jelcinova prezidentského období – pozn. red.).

.

* Vrací se to ale u vás před rok 1991.

Lidé, kteří tehdy byli aktivní, se nikam nepoděli. Jenže už dvanáct let režim nabádá lidi k tomu, aby porušovali všechny možné náboženské, morální a právní zásady. Vidí, že kdo krade, je povýšen. Kdo podvádí při volbách, dostává vyznamenání. Kdo zabil Magnitského ve vězení, žije jako v bavlnce. A nemyslím si, že lidé jsou z tohoto způsobu života, který musí vést, aby přežili, dvakrát šťastní. Proto věřím, že po změně se tohoto nákladu rádi zbaví.

.

* Nejznámější opoziční činitel, právník Alexej Navalnyj, pravděpodobně dostane nominaci jediné povolené opoziční strany Parnas, aby kandidoval v předčasných volbách moskevského primátora. Má šanci?

Předběžné preference, které mám od nezávislé agentury Komkon, ukazují, že má pouze 7 až 8 procent.

.

* Nějak to nejde dohromady s vaším přesvědčením, že lidé jen čekají na okamžik, kdy se zbaví nákladu lží a podvádění.

Ano, klesám na mysli… Ale mám víru, že lze něco změnit. Připouštím, že tato víra má chatrné základy. Důležité je nahodit pracující mechanismus skutečných, nefalšovaných voleb. Ať si potom lidé ve skutečně svobodných volbách vyberou do Kremlu třeba svého miláčka, popového zpěváka Stase Michajlova! Ať to udělají, ráda takového prezidenta podpořím, když to bude pravdivé. Protože pak bude šance ho v dalších svobodných volbách vyměnit například za Kasparova.

.

* Tento váš kolega z rady opozice se ale čerstvě rozhodl, že se do Ruska nevrátí, protože se bojí o svou bezpečnost.

Emigruje hodně lidí. Dobře jim rozumím. Není to nejhorší volba. Svoboda je lepší než nesvoboda. To mimochodem řekl Medvěděv, když byl prezidentem.

.

* Když sleduji činnost rady opozice, vidím neschopnost jednotlivých, zcela odlišných skupin dospět k jakémukoli kompromisu, natož k akčnímu programu. Jaký má toto těleso smysl?

Tady v Praze jsem se ponořila do čerstvých materiálů rady a do komunikace mezi členy a užuž jsem byla rozhodnuta, že s tím končím. Ale pak jsem se uklidnila a říkám si: musíš to vydržet. Když tuhle bitvu prohrajeme, začneme další.

.

* Rozumím vám dobře, že to všechno berete jako svůj kříž?

Ne. Musí se bojovat ve volbách, nebo na barikádě s Molotovovým koktejlem. Musí se vyzkoušet všechno. Postupně nebo současně.

.

* Jakým právem ale půjdete na barikády, když vás většina obyvatelstva ani v nejmenším nepodporuje?

Čertví, jestli podporuje nebo ne. A co se stalo v Turecku?

.

* Tam to není uzavřené a nemusí z toho nakonec být nic.

Přesně takhle provokuji mladé u nás. Když je vytáčím těmihle otázkami, tak mi říkají: „Ty se máš, tys měla aspoň ten rok 1991. A co je tady pro nás?“

.

* Nebudete ale namítat, že jste menšina.

Rozhodně nebudu. Ale kdo chce zapalovat, musí hořet.

.

* Už je na to zralé prostředí?

Prostředí může dozrát skokově. Viz Turecko, Tunisko, jiné země v poslední době. Nikdo neví dne ani hodiny. Vzduch je nasycen benzinovými výpary a může stačit jiskra.

.

* Čtenáři mi často píší, že Putin je požehnáním pro obyčejné Rusy. Jak se na to díváte vy?

Letěla jsem do Prahy se skupinou puberťáků, kteří Putina milují. To se mi stalo poprvé za posledních deset let. Přitom mluvím s obrovským množstvím lidí, zejména ve věznicích. Představuji si obyčejného člověka, za kterým přijde kravaťák s dotazníkem Jaký máte vztah k Putinovi? Pro každý případ řekne… víte co.

.

* V mé poště se také vyskytuje názor, že by bylo na čase zvážit, zda se nemáme opět přiklonit k ruskému dubisku. Co byste na to řekla?

Záleží na tom, co chcete. Chceteli tanky v Praze, nic vám v tom nebrání.

.

* Až tak?

Vedle vašeho výrazu přiklonit se k dubisku stále žije starý sovětský výraz mladší bratři ve Varšavské smlouvě.

.

* Tanky vám nikdo neuvěří. Hledá se ruský kapitál, od kterého se čeká, že poskytne zakázky a tím pádem práci.

Současné ruské tanky, které se posílají do ciziny, jsou neviditelné. Ruský byznys neznamená nová pracovní místa, ale naprostou nejistotu.

.

* To mluvíte o ruském byznysu v Rusku. Třeba exportní varianta bude lepší?

V Rusku existuje poctivé podnikání. Například vyhledávač Yandex nebo malé soukromé restaurace. Do Česka ale jde byznys postavený na praní peněz ze státního rozpočtu.

.

* Nemáte obavu, že vás budou čtenáři považovat za osobu, která pomlouvá vlastní zemi?

Vždyť se tam vracím.

.

* Jak to, že jste na svobodě?

Myslím si, že to dlouho nepotrvá. Jen jim bylo žinantní mít za katrem celou rodinu. Muže jsem vytáhla skoro po pěti letech bušení na všechny možné dveře, uznali, že byl odsouzen nezákonně. Na řadě jsem já.

.

***

* Olga Romanovová (*1966), původně novinářka, nositelka ceny TEFFI. Výkonná ředitelka hnutí Rusko za mřížemi, které se zabývá stavem ruské justice a vězeňství. Členka Koordinační rady ruské opozice. Manžel, podnikatel Alexej Kozlov, byl neprávem odsouzen a byl propuštěn po téměř pětiletém odnětí svobody před několika dny po osvobozujícím rozsudku vyšší soudní instance.

Musí se bojovat ve volbách, nebo na barikádě s Molotovovým koktejlem

 


http://www.lidovky.cz/policejni-prezident-mi-v-kauze-torubarov-opakovane-lhal-tvrdi-soudce-12h-/zpravy-domov.aspx?c=A130611_173949_ln_domov_ogo

.

Policejní prezident mi v kauze Torubarov opakovaně lhal, tvrdí soudce

.
PRAHA -Soudce, který rozhodoval o vydání Alexeje Torubarova, přišel s vážným obviněním na adresu policejního prezidenta Martina Červíčka. Na otázky ohledně dramatického předání ruského byznysmena mu prý nejvýše postavený policista v zemi opakovaně lhal. Červíček obsah vzájemné komunikace nekomentuje.
.
.

Server Lidovky.cz jako první upozornil na dramatické okolnosti podnikatelova odletu z Prahy, kdy se ho čeští policisté snažili do poslední chvíle dostat z paluby letounu ruské společnosti Aeroflot, ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) dokonce nechal postavit do jeho dráhy cisternu. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) ho vydal i přes to, že v jeho případě neskončilo azylové řízení.

Policejního prezidenta brněnský soudce Michael Vrtek obvinil při pondělním diskuzním fóru ke kauze, kde hájil svůj postup. Kolem kauzy je podle něj řada nesrovnalostí, přičemž Červíčkova lež je jednou z nich.

“Když jsem se ptal policie, která zařizovala eskortu, aby mi sdělila, jak probíhala, tak mi policejní prezident opakovaně lhal, že k ničemu nedošlo, že nikdo pana Torubarova zpátky nevyžadoval, český Aeroholding se se mnou dokonce odmítl bavit,” uvedl soudce.

Červíček se k závažnému obvinění nechce podrobně vyjadřovat. “Krajskému soudu v Brně bylo ze strany Policejního prezidia ČR na žádosti týkající se pana Torubarova odpovězeno písemně, kde příslušnému soudu byla poskytnuta informace o průběhu extradice pouze v rozsahu spadající do kompetence Policie ČR,” vzkázal pouze přes tiskovou mluvčí a obsah dopisu nekomentoval.

Snahu českých policistů dostat byznysmena z letounu potvrdila i posádka Aeroflotu. “Pozdržení letu požadovali příslušníci policie s odůvodněním, že to je ve státním zájmu České republiky, dokonce hrozili silovou metodou vyvést Torubarova z letadla,” citoval její dopis server Tn.cz

Do ministra financí se na úterním jednání Poslanecké sněmovny kvůli nejasným událostem na Letišti Václava Havla opět pustil i místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. Kalousek by měl podle něj vysvětlit, co se po předání Torubarova ruské straně skutečně stalo.

   

“Já dost dobře nechápu, jak je možné připustit, aby ministr takto bral rozhodování a právo do svých rukou v situacích a na místě, kde mu to vůbec nepřísluší. A ono to vypadá – já vám připomenu, že podobně se choval ministr Kalousek v souvislosti s kauzou Vlasty Parkanové, kdy volal policejnímu prezidentovi a vyšetřovatelům a dalším, a i tady to vypadalo, že pro něho zákony neplatí. Takže v případě Miroslava Kalouska to zřejmě není poprvé a já se obávám, že to nemusí být naposled, kdy takto vystupuje v televizi, povídá něco o tom, že pouštíme do Ruska nevinného člověka, který si jede pro jistou smrt,” řekl Zaorálek. Premiéra Petra Nečase vyzval, aby předložil zprávu na téma Torubarov.

Na Kalouskovu stranu se naopak postavil ruský novinář a aktivista Grigorij Pasko, který případ v Rusku dlouhodobě sleduje. “Ministr financi svým jednáním zachraňoval reputaci ne sobě nebo Torubarovovi, ale celému Česku. A všichni, kteří se snažili znemožnit extradici Torubarova, to jsou čeští patrioti. Jednali tak, aby nezostudili svou zemi, která se zavázala dodržovat mezinárodní právní normy,” reagoval na Zaorálkova slova.

Kauza Torubarov

Torubarov byl v Rusku obviněn z vydírání důstojníka tajné služby a podvodů, sám naopak tvrdil, že jej vydírala ruská tajná služba, policie a mafie. V České republice žádal o azyl, ale na základě mezinárodního zatykače skončil ve vazbě.Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) pak rozhodl o vydání, jemuž se 2. května podle zjištění serveru Lidovky.cz na poslední chvíli snažilo zabránit několik členů vlády, včetně ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09), který před letadlo s ruským podnikatelem nechal postavit cisternu.

Ruský podnikatel byl po příletu z Prahy do Moskvy eskortován do vazební věznice ve Volgogradu, kam se za ním nyní chystají čeští diplomaté v Rusku, aby se podívali, v jakých podmínkách se nachází.

Jeho vydání kritizoval Český helsinský výbor. Podle něj neměl ministr Blažek právo vydat Torubarova do vlasti, protože úřady nevyřídily byznysmenovu žádost o azyl. Blažkova mluvčí Štěpánka Čechová již dříve uvedla, že ministr vydání povolil v souladu s trestním řádem a poté, co extradici schválily krajský, vrchní i Ústavní soud. Ministra se již dříve zastal i premiér Petr Nečas (ODS).

Zdroj: ČTK

ogo

.


http://www.halonoviny.cz/articles/view/6720425

.

Koalice se zpovídat nehodlá!

.

Kauzou ruského podnikatele Alexe Torubarova, jehož vydání do Ruska se začátkem května pokusil zabránit ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), se sněmovna zabývat nebude. Koaliční poslanci to nedovolili.

Prosadit projednávání této kauzy na půdě sněmovny se v úterý pokusil místopředseda sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD) a také odborná mluvčí KSČM pro legislativu a lidská práva Zuzka Bebarová-Rujbrová. Oba neúspěšně.

»Já dost dobře nechápu, jak je možné připustit, aby ministr takto bral rozhodování a právo do svých rukou v situacích a na místě, kde mu to vůbec nepřísluší,« pozastavil se nad postupem ministra financí Zaorálek.

»Za situace, kdy už několik týdnů na stránkách médií pokračují spekulace o úloze jednotlivých ministrů v kauze Torubarov, kdy se o případ zajímá Helsinský výbor a kdy slyšíme různé spekulace, pro co je Torubarov v Rusku stíhán, zda byl vydán pro to, za co je stíhán a zda bylo před rozhodnutím o vydání rozhodnuto o jeho žádosti o azylu, se domnívám, že jde o případ, který je natolik závažný, že by se jím měla Poslanecká sněmovna zabývat,« apelovala na poslance také  Bebarová-Rujbrová. Požadovala, aby je o okolnostech vydání a dalších podmínkách trestního stíhání Torubarova informoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

 

(jad, ku)

.

 


http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/230949-cesi-se-chystaji-za-mriz-k-torubarovovi-musi-jim-ale-dat-souhlas/

.

Češi se chystají za mříž k Torubarovovi, musí jim ale dát souhlas

.

Praha/Moskva – Česká diplomacie má zájem navštívit ruského podnikatele Alexeje Torubarova ve volgogradské vazební věznici a ověřit, v jakých podmínkách zde stíhaný muž přežívá. Návštěvu Česku v minulých dnech nabídla ruská prokuratura, tuzemské lidskoprávní organizace totiž volgogradské vazební podmínky kritizovaly. S návštěvou českých diplomatů ale musí souhlasit i sám Torubarov; ten v Česku žádal o azyl, v ruském vězení skončil poté, co ho Praha vydala Moskvě ke stíhání za podvod.

“Bude navštíven, aby se zjistilo, v jakých podmínkách se nachází a zda jsou plněny podmínky jeho vydání do Ruska,” informoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek s tím, že čeští diplomaté by mohli vězně zkontrolovat nejdříve za měsíc.

Ruská prokuratura musí cestu českých diplomatů do volgogradské vazby ještě odsouhlasit, to by ale už měla být jen formalita. S návštěvou musí souhlasit i vězněný podnikatel. “V okamžiku, kdy je ve vězení, tak je to pochopitelně on, kdo přijímá návštěvu, takže bude muset také autorizovat nás, abychom se s ním mohli setkat,” informoval český chargé d’affaires v Moskvě Martin Klučar.

Negativně se k Torubarovově vydání stavěla lidskoprávní organizace Pomoz jednomu člověku. “My jsme toho člověka vydali ve špatném fyzickém stavu a máme informace od jeho syna, že žádné léčení, žádné léky nedostává,” zdůraznila předsedkyně organizace Pomoz jednomu člověku Hana Demeterová.

Organizace také kritizovala podmínky, které podle ní panují v ruské justici. Obává se korupce a zmanipulování Torubarovova případu. Podle ní může ruskému podnikateli ve volgogradské vazbě hrozit i fyzické násilí. Podle informací ministerstva spravedlnosti však dosud jeho advokáti Koršunov a Iseckij podmínky vazby nenapadli.

Alexej Torubarov byl v Rusku obviněn z vydírání důstojníka tajné služby a podvodů, sám naopak tvrdil, že jej vydírala ruská tajná služba, policie a mafie; české ministerstvo spravedlnosti ale v souvislosti s Torubarovovým stíháním výslovně jmenuje pouze obvinění z podvodu. V České republice žádal Torubarov o azyl, na základě mezinárodního zatykače ale skončil ve vazbě. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) pak rozhodl o vydání, jemuž se 2. května na poslední chvíli snažilo zabránit několik členů vlády – ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) dal cisternou zablokovat letadlo; Torubarov ale nakonec odletěl, po příletu z Prahy do Moskvy byl eskortován do volgogradské káznice.
 

Zdroj: ČT24, ČTK

 

viz. http://helpaman.org/new/?p=4754

 


http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=329680

.

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo odpověď od Generální prokuratury Ruské federace v případu A. Torubarova a případ i nadále sleduje

Dnes obdrželo Ministerstvo spravedlnosti odpověď na své otázky k případu A. Torubarova od Generální prokuratury Ruské federace. Podle tohoto dokumentu je A. Torubarov umístěn ve vyšetřovací vazbě ve Volgogradu. Od doby jeho umístění ve vazbě nebyly předány stížnosti na podmínky vazby ani od pana Torubarova, ani od jeho právních zástupců. Obviněného hájí advokáti Koršunov a Iseckij a v místě vazby už ho vícekrát navštívili.

Případ se nachází v předsoudním stádiu a panu Torubarovovi bylo sděleno obvinění z podvodu. Není tedy stíhán pro jiný trestný čin, než pro který byl vydán z ČR, jak spekulovala některá média. Vyšetřovatel vydal usnesení o zrušení trestního stíhání v části 1 čl. 201 tr. zák.

Za účasti advokáta Koršunova proběhl i výslech A. Torubarova podle ruského trestního řádu. Ruské orgány plní tímto způsobem všechny povinnosti týkající se obviněného. Generální prokuratura RF je nyní připravena posoudit žádost české strany o souhlas s návštěvou pana Torubarova ve vyšetřovací vazbě ve Volgogradě zástupcem zastupitelského úřadu ČR v RF.

Zástupci Ministerstva spravedlnosti, konkrétně vrchní ředitelka sekce mezinárodních vztahů Zuzana Fišerová a ředitel mezinárodního odboru trestního Jakub Pastuszek, dále soudce Michael Vrtek z Krajského sodu v Brně a státní zástupkyně Dagmar Vaverková z Krajského státního zastupitelství v Brně, se dnes také zúčastnili kulatého stolu k tématu extradice, pořádaného paní Demeterovou z organizace Help a Man. Zde vysvětlili z hlediska práva celý postup nejen ministerstva, ale i zmíněných součástí justičního systému a opakovaně vyvrátili některé nepravdy, které se o případu také často dočítáme v některých médiích.

Vzhledem k tomu, že zastánci názoru, že vydání A. Torubarova nebylo v souladu s právem a mezinárodními dohodami, opakují stále stejná tvrzení, na která jsme už obsáhle reagovali, dovolujeme si připomenout, že souhrn platných faktů k případu je k dispozici v této tiskové zprávě.

10. 6. 2013               Štěpánka Čechová, tisková mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR

 


http://zpravy.idnes.cz/torubarov-je-ve-volgogradu-napsala-ruska-prokuratura-pfs-/domaci.aspx?c=A130610_160856_domaci_cen

.

Torubarov je ve vazbě ve Volgogradu a nestrádá, ujistili Rusové Česko

10. června 2013  16:11

.

Ruská generální prokuratura odpověděla na dopis ministerstva spravedlnosti týkající se Alexeje Torubarova. Podnikatel, který byl za dramatických okolností vydán 2. května z Česka, je podle Rusů v pořádku ve vyšetřovací vazbě ve Volgogradu.

“Od doby jeho umístění ve vazbě nebyly předány stížnosti na podmínky vazby ani od pana Torubarova, ani od jeho právních zástupců. Obviněného hájí advokáti Koršunov a Iseckij a v místě vazby už ho vícekrát navštívili,” citovala mluvčí ministerstva spravedlnosti Štěpánka Čechová z dokumentu zaslaného ruskou prokuraturou.

Prokuratura tak potvrdila informaci syna stíhaného podnikatele, že je ve vazbě Volgogradu. “Podle našeho právníka je nyní ve vazbě ve Volgogradu a kvůli stresu na tom není příliš dobře ani fyzicky. Trápí ho problémy s ramenem, má zanícený kloub, také vysoký tlak. Kvůli stresu nemůže spát, trápí ho bolesti hlavy,” řekl Stanislav Torubarov MF DNES. (více zde)

Ruská strana mimo jiné v dopise ujistila ministerstvo, že je Torubarov stíhán pro podvod, tedy pro trestný čin, kvůli kterému byl vydán. Řízení je v “předsoudním stádiu.” Žádost o povolení návštěvy českého diplomata u Torubarova ve vazbě prokuratura posoudí.

Podnikatel byl v Rusku obviněn z vydírání důstojníka tajné služby a podvodů, Torubarov naopak tvrdí, že jej vydírala ruská tajná služba, policie a mafie. V Česku žádal o azyl, ale na základě mezinárodního zatykače skončil ve vazbě.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS pak rozhodl o vydání, jemuž se 2. května na poslední chvíli snažilo zabránit několik ministrů, včetně Kalouska. Celý případ na jeho pokyn blokovat letadlo cisternou. (více o snaze zastavit letadlo zde)

Autor:

 


http://www.ceskenoviny.cz/news/zpravy/russia-invites-czech-authorities-to-see-detained-businessman/949387

.

Russia invites Czech authorities to see detained businessman

Prague – The Russian prosecutor’s office has offered to Czech authorities that they visit Russian businessman Alexei Torubarov, now detained in Russia to which he was extradited by the Czech Republic, Zuzana Fiserova, director of the Justice Ministry international relations department, said today.

.

 

At a round-table discussion devoted to Torubarov’s case, the human rights organisation Help A Man criticised the Czech Republic for having extradited him to Russia.

It is afraid of the situation in the Russian detention centre.

Fiserova said the Russian prosecutor’s office offered to the Czech Republic that it send its diplomats to see Torubarov.

The Justice Ministry will contact the Foreign Ministry that may send its envoys to Russia.

Torubarov was accused in Russia of blackmailing a secret service officer and of frauds. He claims he himself was blackmailed by the Russian secret service, police and organised crime groups.

He applied for asylum in the Czech Republic, but was taken into custody based on an international arrest warrant.

Justice Minister Pavel Blazek (Civic Democratic Party, ODS) then made a decision on Torubarov’s extradition.

However, at the moment when Torubarov was to leave for Russia on May 2, the Czech finance, justice, foreign affairs, transport and interior ministers attempted to stop the extradition.

Finance Minister Miroslav Kalousek (TOP 09), under whose ministry the Prague international airport falls, tried to stop the take-off by having a fuel tank placed before the plane on the runway. But the plane with Torubarov eventually left Prague.

Hana Demeterova, from Help a Man, criticised the conditions in the Russian judiciary.

She said she was afraid of corruption and manipulation of Torubarov’s case.

Demeterova said he could be threatened with physical violence.

Upon arrival from Prague in Moscow, Torubarov was escorted to the detention centre in Volgograd, Volgograd news server V1.ru has said.

His extradition was criticised by the Czech Helsinki Committee. It said Blazek did not have the right to extradite him because the authorities had not yet settled his application for asylum.

Blazek’s spokeswoman Stepanka Cechova said earlier Blazek had allowed the extradition in keeping with the criminal procedure, after it had been approved by the regional court, a high court and the Supreme Court.

Prime Minister Petr Necas (ODS) defended Blazek.

Author: ČTK
www.ctk.cz

 


http://www.lidovky.cz/kalouskovu-cisternu-uz-setri-policie-at-si-me-pozvou-vzkazuje-ministr-136-/zpravy-domov.aspx?c=A130612_163837_ln_domov_ogo

.

Kalouskovu cisternu už šetří policie. Ať si mě pozvou, vzkazuje ministr

.

PRAHA -O kauzu vydaného Alexeje Torubarova se zajímá policie. Konkrétně prošetřuje dramatické události na Letišti Václava Havla z 2. května, kdy se ruského podnikatele snažilo pět českých ministrů vytáhnout z paluby letounu společnosti Aeroflot. Ministr financí Miroslav Kalousek tehdy nechal letadlu do dráhy postavit cisternu.

“Událost prověřují na základě přijatého trestního oznámení kriminalisté prvního policejního obvodu. Věc je ve fázi prověřování, v rámci kterého policisté zjišťují veškeré okolnosti a skutečnosti celé situace. To znamená, že zatím nebyla stanovena žádná konkrétní právní kvalifikace a nebyly ani zahájeny úkony trestního řízení,” sdělil serveru Lidovky.cz policejní mluvčí Tomáš Hulan.

.

Kalousek se na výslech těší

Vyšetřovatelé si na pátek k výslechu pozvali Torubarovova advokáta Milana Hulíka. “Chtějí, abych podal vysvětlení. Jde o bránění v odletu letadla na letišti,” řekl serveru Lidovky.cz. Kalousek zatím pozvánku nedostal. “Zatím mě nikdo nekontaktoval, ať si mě pozvou, já jim klidně něco řeknu. Díky péči kolegů z Věcí veřejných bývám u výslechu tak dvakrát, třikrát měsíčně,” žertoval ministr.

Jak informoval server Lidovky.cz, do akce se zapojili ministři financí, zahraničí, dopravy, vnitra a spravedlnosti. Kalousek, pod jehož ministerstvo letiště spadá, vystupoval během záchranné akce nejvýrazněji. Dokonce nechal letadlu do dráhy postavit cisternu, aby ho zdržel. “Vše, co ten den a v tyto okamžiky konal personál letiště, konal výhradně na mou odpovědnost,” zdůraznil, když se ho server Lidovky.cz na akci ptal. Ruští policisté však odmítli českým kolegům podnikatele vydat, a tak nakonec skutečně odletěl.

.

“Šéf policie lhal”

Kalousek schytal za akci na letišti kritiku i od opoziční ČSSD. “Já dost dobře nechápu, jak je možné připustit, aby ministr takto bral rozhodování a právo do svých rukou v situacích a na místě, kde mu to vůbec nepřísluší,” hřímal například v úterý Lubomír Zaorálek ve sněmovně.

Vážné obvinění vznesl i brněnský soudce Michael Vrtek, podle něhož mu v souvislosti s událostmi na letišti několikrát lhal policejní prezident Martin Červíček.

Torubarov byl v Rusku obviněn z vydírání důstojníka tajné služby a podvodů, sám naopak tvrdí, že jej vydírala ruská tajná služba, policie a mafie. V České republice žádal o azyl, ale na základě mezinárodního zatykače skončil ve vazbě.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) pak rozhodl o vydání a to i přes to, že ještě nebylo rozhodnuto o jeho azylové žádosti. Schytal za to kritiku od nevládních organizací v čele s Českým helsinským výborem, ale i od Kalouska, podle něhož Česko možná Torubarova poslalo na smrt. Ruská strana mezi tím pozvala české zástupce na exkurzi do Torubarovova vezení ve Volgogradu (více čtěte ZDE).

Ondřej Golis

 


 

http://www.novayagazeta.ru/columns/58657.html?print=1

.

Назад, в РСФСР. Так могут ли дела по экстрадиции быть предметом торга?

.
19.06.2013