Metody (ne)mocných

 

Help A Man

17.1.2013

V holandském deportačním táboře spáchal sebevraždu raketový konstruktér Alexandr Dolmatov, oběť politických represí v Rusku. V RF zadržen za účast na manifestacích proti putinovskému režimu. Poté požádal o azyl v Holandsku, ten mu ale byl odmítnut. Oprávněné obavy z nuceného návratu do Ruska vyřešil tím nejzoufalejším způsobem.

    

Evropský soud pro lidská práva, 10.1.2012, Ananyev a další proti Rusku: 

… Konkrétně pan Ananyev byl v roce 2007 držen asi dva měsíce v cele o rozměrech 15 m2, ve které bylo 13 míst na spaní, ale sdílel ji až s 20 dalšími vězni…Soud shledal, že nedostatečné podmínky vazby vyplývaly z opakujícího se strukturálního problému v Rusku, v důsledku čehož došlo k porušení článků 3 a 13 (Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod) ve více než 80 soudních rozhodnutích přijatých od prvního takového nálezu ve věci Kalašnikova… Dalších 250 případů, ve kterých si žalobci stěžovali na podmínky jejich zadržení, na rozhodnutí Soudního dvora čeká. Přestože ke zjištěným narušením došlo v geograficky odlišných oblastech, příčiny byly v podstatě stejné: vězni trpěli nelidským a ponižujícím zacházením… Tudíž problém byl výsledkem špatného fungování ruského vězeňství a nedostatečné právní a administrativní ochrany… Soud dále zaznamenal, že hlavní příčinou přelidnění bylo nadměrné užívání vyšetřovací vazby bez řádného zdůvodnění a neúměrná doba takovéto vazby… 

Krajský soud v Brně 23.10. 2012, předseda senátu  JUDr. Michael Vrtek:

…je přípustné vydání Alexeye Nikolajeviče Torubarova…

Tento soud připouští, že Ruská federace je alespoň z obecných zpráv, vyplývajících z českých médií, státem, který se potýká s určitými problémy v otázce možného politického ovlivňování některých trestních případů … anebo je též poukazováno na otázky zachování lidských práv a základních svobod při omezování svobody jedince a stavu ruského vězeňství. Je však současně nutno konstatovat, žes obdobnými problémy se potýká drtivá většina států, členské země Evropské unie nevyjímaje (lze připomenout, že v nedávné době byl kritizován i stav českého vězeňství ze strany Běloruska) … ačkoliv soud vzal v potaz veškeré materiály … které potvrzují již uvedené obecné poznatky o problémech, s nimiž se potýká ruská justice (tvrdé podmínky ve věznicích, zprávy o špatném zacházení, příklady justiční korupce či možného vlivu výkonných vojenských a bezpečnostních sil na soudy), je třeba současně uvést, že ruská strana se neustále snaží o zlepšení situace…

Vrchní soud v Olomouci 3.12.2012, předseda senátu  JUDr. Jaroslav Zbožínek: 

…se stížnost Alexeye Nikolajeviče Torubarova  zamítá…

V souvislosti s namítaným čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je třeba nad rámec odůvodnění usnesení soudem prvního stupně zdůraznit i vyjádření vicekonzula zastupitelského úřadu ČR v Moskvě, Ing. Jana Mráčka, z února 2012… o údajném porušování lidských práv v ruských věznicích, o mučení a ponižování s tím, že tyto se nezakládají na pravdě… Zřejmě ještě z minulých dob je v naší veřejnosti stále zafixován názor, že v ruských věznicích se pouze mučí, bije, ponižuje a znásilňuje. Je celkem pochopitelné, že sami odsouzení, kteří mají být vydáni za spáchané trestné činy do své vlasti, budou ve snaze vyhnout se trestu záměrně líčit podmínky v ruských věznicích v co nejčernějších barvách v domnění, že české orgány nebudou schopny jim prokázat opak. Žádosti české strany na Generální prokuraturu Ruské federace o písemné ujištění, týkající se dodržování lidských práv, mohou kompetentní ruské orgány z politického hlediska považovat za určitou inzultaci a i přesto je ruská strana ochotna takové ujištění dát a také je dodržovat…

Městský soud v Praze 7.12.2012, předseda senátu  JUDr. Luboš Vrba: 

…je přípustné vydání osoby Andrey Viktorovič Sachkov…

MZV ČR pro účely tohoto extradičního řízení sdělilo…že v RF jsou základní práva obžalovaných na obhajobu obecně zajištěna a současná legislativa je v souladu s ustanovením článku 3 a 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod… Existují však ověřené zprávy o jednotlivých případech hrubého porušování lidských práv… Jsou časté stížnosti na špatné podmínky ve výkonu trestu odnětí svobody (dále VTOS). Jde o případné neadekvátní postupy dozorců či „dlouhodobě neformální tradice a pravidla chování“  upravující vztahy mezi samotnými vězni…existují v RF i vězení na solidní úrovni… Návštěva pracovníků diplomatického sboru v moskevské věznici ale i v dalším velkém komplexu na území RF potvrzuje, že podmínky ve věznicích jsou sice „tvrdé-harsh“, což však automaticky neznamená mučení či týrání vězňů či pobyt v nelidských podmínkách… V žádném případě však nejde o masové či plošné porušování práva obviněných v RF na spravedlivý proces či na důstojné podmínky ve VTOS v Ruské federaci. ČR stejně jako RF a další členské státy Úmluvy na sebe vzali závazek vyplývající z jejího obsahu. Její nedodržování… bez toho,  aniž by extradiční orgány státu uvedli logické a přesvědčivé důvody… může vést ke zhoršení vzájemných diplomatických vztahů mezi těmito státy…

www.helpaman.org

 

Pokračování: