Apel ČHV na ministra spravedlnosti v záležitosti extradičních řízení

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2013011803

Český helsinský výbor se obrací s apelem na ministra spravedlnosti v záležitosti extradičních řízení, jejichž předmětem je vydání dotčené osoby k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu do zemí bývalého Sovětského svazu, zejména Ruské federace a Gruzie, neboť je znepokojen způsobem rozhodování obecných soudů v těchto případech.

Považujeme za nepřípustné, aby v České republice jako demokratickém právním státě docházelo k upřednostňování závazků v oblasti mezinárodní justiční spolupráce odrážející se v zásadě reciprocity, jakož i dopadů případného nevyhovění žádostí o vydání na bilaterální vztahy v oblasti zahraniční politiky před zájmem na ochraně jednotlivce před porušováním lidských práv, vyjádřeným mezinárodními závazky ČR v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod.

Ministr spravedlnosti má v extradičních řízeních významné pravomoci, neboť i přes rozhodnutí soudu o přípustnosti vydání může na základě § 399 odst. 2 trestního řádu rozhodnout, že vydání dotčené osoby do dožadujícího státu nepovolí.

Blíže k odůvodnění apelu viz přiložený dokument.