Demeterová: Pane Schwarzenbergu, v čích službách je vlastně diplomat Mráček?

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Demeterova-Pane-Schwarzenbergu-v-cich-sluzbach-je-vlastne-diplomat-Mracek-257082

 

Otevřený dopis ministru Schwarzenbergovi o zneužití pravomoci diplomatem Mráčkem

 

Autor: Hans Štembera
Popisek: Karel Schwarzenberg
·
15.12.2012 17:55
·

Vážený pane ministře,

zatímco prezident Obama včera podepsal Zákon Magnitského, kterým se znemožňuje mnohým ruským politikům a pracovníkům ruské justice vjezd do USA (právník Sergej Magnitský zemřel v ruské věznici „za nevyjasněných okolností“ poté, co opakovaně upozorňoval na miliardové defraudace v ruské státní správě), Evropský parlament předevčírem přijal tvrdou rezoluci o zhoršujícím se právním státě a demokracii v Rusku, OSN 23.11.2012 vydala prohlášení proti mučení, krutým trestům a nelidskému zacházení v Rusku, my publikujeme stovky zpráv a videí o nejkrutějším mučení a vraždění v ruských věznicích http://helpaman.org/new/?cat=9 , Vrchní soud v Olomouci 3.12.2012 v odmítnutí žaloby p. Alexeje Torubarova proti extradici do Ruska za podpisu předsedy senátu JUDr. Jaroslav Zbožínka cituje:

„… V souvislosti s namítaným čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod JE TŘEBA nad rámec odůvodnění usnesení soudem prvního stupně ZDůRAZNIT i VYJÁDŘENÍ VÍCEKONZULA ZASTUPITELSKÉHO ÚŘADU ČR V MOSKVĚ, Ing. Jana MRÁČKA, z února 2012, z něhož vyplývá, že zastupitelský úřad se opakovaně vyjadřuje k podobným námitkám a výpovědím občanů Ruské federace, schovávajících se před trestním stíháním či trestem v ČR, O ÚDAJNÉM PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV V RUSKÝCH VĚZNICÍCH, o mučení a ponižování s tím, ŽE TYTO SE NEZAKLÁDAJÍ NA PRAVDĚ a jsou vedeny pouze snahou těchto osob vyhnout se spravedlivému procesu a trestu.

Ústava Ruské federace a její mezinárodní závazky v plné míře garantují základní práva stíhaných a odsouzených osob a ruské orgány tyto závazky především z politických důvodů úzkostlivě dodržují. Sám osobně má zkušenost z návštěv v různých ruských věznicích v souvislosti s případem českého občana, který si tam odpykával trest odnětí svobody v délce 5 let a žil a pracoval ve stejných podmínkáchjako ostatní odsouzení. Měl možnost se s ním při každé návštěvě svobodně setkat, hovořit i s vedoucími pracovníky a dozorci nápravných zařízení, avšak nikdy se nesetkal s případy bití, mučení a porušování základních lidských práv, ač je faktem, že podmínky v ruských věznicích jsou většinou přísnější než v ČR. Tam vězni navíc musí pracovat, avšak za práci dostávají odměnu. Je přesvědčen, že v současné době jsou v Ruské federaci zajištěna základní práva obžalovaných na obhajobu i na spravedlivý proces a ruští občané mají mimo to možnost se přímo obracet se stížnostmi na institut ombudsmana a na místní i mezinárodní instituce typu Amnesty International, čehož také využívají. Zřejmě ještě z minulých dob je v naší veřejnosti stále zafixován názor, že v ruských věznicích se pouze mučí, bije, ponižuje a znásilňuje. Je celkem pochopitelné, že sami odsouzení, kteří mají být vydáni za spáchané trestné činy do své vlasti, budou ve snaze vyhnout se trestu záměrně líčit podmínky v ruských věznicích v co nejčernějších barvách v domnění, že české orgány nebudou schopny jim prokázat opak. Žádosti české strany na Generální prokuraturu Ruské federace o písemné ujištění, týkající se dodržování lidských práv, mohou kompetentní ruské orgány z politického hlediska považovat za určitou inzultaci a i přesto je ruská strana ochotna takové ujištění dát a také je dodržovat.

Časté jsou také zprávy od poškozených občanů Ruska o jejich krajanech, kteří v posledních letech odjeli do ČR, přičemž jejich skutečným cílem bylo vyhnout se ruskému soudu a následnému trestu, příp. převést do ČR neprávem nabyté finanční prostředky. Česká republika je tak bohužel vnímána širokou ruskou veřejností jako země s vysokou mírou tolerance ve všech ohledech, což je ruskými občany náležitě využíváno, rozuměj zneužíváno. Podobné poznatky mají i kolegové zastupitelských
úřadů z jiných členských zemí EU, jak to vyplývá z pracovních setkání a diskusí na nich (č.l. 128 svazku V.)…“

Vážený pane ministře,

osobně považuji vyjádření diplomata Mráčka za vlastizradu. Své zavádějící a lživé informace předával dále nejen v případě p.Torubarova, který se v případě nuceného návratu do Ruska oprávněně obává stejného osudu jako Sergej Magnitský, protože se pustil do boje s vysoce postavenými ruskými zkorumpovanými úředníky, za což byl v Rusku oceněn  lidsko-právními aktivisty za „Čin roku“ v r. 2008. Ze msty mu pak bylo znemožněno podnikání a zfabrikována na něj trestní věc, byl na základě mezinárodního zatykače zatčen v Rakousku, které ho ale odmítlo vydat. Bohužel, pak odjel v dobré víře do ČR, kde jsme ho ale zatkli opět a posadili na Pankrác.

České soudy, na rozdíl od rakouských, projevily úmysl p. Torubarova do Ruska vydat, odkazujíc na zprávu diplomata z Moskvy, která se ale diametrálně rozchází s další zprávou z MZV doručenou Městskému soudu v Praze http://helpaman.org/new/?p=2532 , v podobné záležitosti dalšího „zločince“ p. Andreje Sačkova, ve které se mimo jiné v závěrech uvádí:

„ – stávající poměry v ruské prokuratuře a ruském soudním systému nevylučují, že vydaným osobám hrozí vážné nebezpečí, a to nejenom nebezpečí odnětí svobody, ale možná také nebezpečí ztráty života…

  -  osoba vydaná do Ruska s velkou pravděpodobností nebude mít přístup ke kompetentnímu a nezávislému soudu a bude neprávem odsouzena pod pláštíkem soudního řízení…“

Pane ministře, v čích službách je vlastně diplomat Mráček?

S úctou,

Hana Demeterová

·

P.S. Je snad možné se ještě více sklonit zády českého “diplomata” před zločineckou FSB?

V jednom je ale Mráček blízko pravdy:  máme zafixováno, že v ruských věznicích se v dobách minulých  mučilo, bilo, ponižovalo a znásilňovalo.  Teď se tam kromě toho čím dál víc beztrestně vraždí.

Kolikpak asi máme ještě takových vyslanců ve světě, jako je Mráček nebo Jestřáb v Gruzii, pro které lidský život nemá cenu? http://helpaman.org/new/?p=2020

Předseda Vrchního soudu v Olomouci

JUDr. Robert Gryga

 

Na vědomí: Krajský soud v Brně                                                                                  

 

Věc: Alexey Torubarov, č.j. 2 To 132/2012-708

 

Vážený pane předsedo,

dovoluji si Vám zaslat vyjádření ministra zahraničních věcí ČR p. Karla Schwarzenberga v reakci na otevřený dopis, publikovaný na stránkách naší organizace, a také zde http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Demeterova-Pane-Schwarzenbergu-v-cich-sluzbach-je-vlastne-diplomat-Mracek-257082

Senát Vrchního soudu v Olomouci pod předsednictvím JUDr. Zbožínka se dopustil dle našeho názoru konzultovaného s odborníky nejen hrubé nedbalosti tím, že kopie jím citované korespondence vicekonzula Mráčka ze zastupitelského úřadu v Moskvě není součástí výše uvedeného spisu, přestože citace z ní tvoří podstatnou část rozhodnutí senátu o přípustnosti vydání p. Torubarova do RF.

Především pak senát bezohledně ohrozil život a zdraví p. Torubarova, kterému hrozí na základě rozhodnutí vydaného Vaším soudem akutní nebezpečí extradice do Ruska nehledě na další právní překážky, tomuto bránící (je žadatelem o azyl, o jehož žádosti nebylo dosud právoplatně rozhodnuto a další). V ČR totiž existuje snaha některých institucí za udatného přispění soudů vytvořit nebezpečný precedens nezákonných extradic do zemí, kde lidem hrozí mučení a smrt z těch důvodů, že dokázali odporovat politické moci, která proti nim ze msty fabrikuje trestné činy, jež nikdy nespáchali.

Tím v ČR vzniká nová vrstva politických vězňů, o kterých však široká veřejnost není, bohužel, dostatečně informována. Je hrozné, že se tak děje s tichým souhlasem českých úředníků.

Rádi bychom znali Vaše stanovisko v uvedené věci.

S pozdravem,

Hana Demeterová

předsedkyně o.s.Pomoz jednomu člověku

 

Praha 3.1.2012

 

Příloha:

 

Od: Ministr@mzv.cz
Komu: hana.demeterova@gmail.com
3. ledna 2013, 16:39
Odpověď od p. ministra Schwarzenberga

Vážená paní Demeterová,

pozorně jsem si přečetl Váš otevřený dopis zveřejněný 15. prosince 2012 s názvem „Pane Schwarzenbergu, v čích službách je vlastně diplomat Mráček?“ ohledně vyjádření vicekonzula zastupitelského úřadu ČR v Moskvě pan Ing. Jana Mráčka ke stavu justice a vězeňství v Ruské federaci a taktéž Váš e-mail ze dne 28. prosince týkající se této záležitosti.

Jelikož Vámi zmíněnou záležitost a zveřejněné informace považuji za závažné, dal jsem ji důkladně prošetřit, aby byl zjištěn skutečný stav věci.

Z šetření vyplynulo, že vyjádření pana vicekonzula J. Mráčka bylo učiněno bez vědomí nadřízených formou e-mailu, kterým reagoval na dotaz ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR. Nejednalo se o oficiální vyjádření zastupitelského úřadu nebo ministerstva zahraničních věcí. Jako poněkud nestandardní se mi jeví skutečnost, že se taková neformální e-mailová korespondence vůbec mohla stát oficiální součástí úředního spisu českého soudu. Standardní spolupráce českých soudů s MZV ČR v podobných otázkách probíhá tak, že vyžádané stanovisko MZV je zasíláno soudu Odborem lidských práv MZV ČR, nikoliv samotným zastupitelským úřadem. Je to dáno mj. i tím, že zastupitelský úřad v daném teritoriu zpracovává pouze část podkladů ke stanovisku MZV, jeho pozice tudíž není a nemůže být považována za definitivní stanovisko MZV.

Ve Vašem e-mailu dáváte do souvislosti vývoj v kauze pana Alexeje Torubarova s vyjádřením pana vicekonzula J. Mráčka. Zde považuji za důležité upozornit, že vicekonzul J. Mráček nezasílal žádné informace konkrétně k případu pana A. Torubarova, ať už osobní nebo oficiální. Z tohoto pohledu se jeví korespondence pana J. Mráčka jako politováníhodná, došlo však také k jejímu využití nekorektním způsobem.

Na závěr bych Vás chtěl ujistit, že se ministerstvo zahraničních věcí s obsahem výše zmíněné korespondence pana J. Mráčka neztotožňuje a podnikne kroky, aby bylo zamezeno případnému opakování podobného pochybení. Taktéž bych Vás chtěl ujistit, že tematika lidských práv patří na ministerstvu zahraničních věcí mezi prioritní témata a Česká republika patří mezi země s kvalitní a uznávanou expertízou v této oblasti.

                                                                                               K. Schwarzenberg 

 Dále viz. http://helpaman.org/new/?p=2532