Albert Pavlovič Medveděv

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Grigory-Pasko-Zije-jeden-deda-232268

Grigory Pasko: Žije jeden děda…

Děda se jmenuje Albert Pavlovič Medveděv. Má 72 let. Dva roky svého života už strávil v českém centru pro lidi, kteří žádají o azyl. (Centru říkají „tábor“; oficiální název je „Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, které spravuje ministerstvo vnitra České republiky). Jednodušeji řečeno, ve vězení. No ano, z toho vězení se dá vycházet. Ale ne daleko a ne nadlouho, protože bez peněz (Česko dává dědovi něco přes sto euro na měsíc) daleko a nadlouho neodejdeš.

Autor: Archiv

Popisek: Albert Pavlovič Medveděv

12.5.2012 15:28

V tom vězení děda čeká… Na co vlastně čeká? O svou vlast – SSSR – nepřišel ze své vůle. Jinou mu nedali. Česko mu nic neslibuje, ale periodicky píše dědovi dopisy. Děda chce, aby ho poslali do Štrasburku – tam se dále bude dovolávat pravdy, tranzitem projet Česko, které se stalo tak nepohostinným. Pravdu začal děda hledat dávno. V době rozpadu SSSR žil v Kazachstánu. Po rozpadu odjet nemohl – matka byla těžce nemocná. Po smrti matky se chtěl vrátit do Ruska. Ale ouha.

Rusko ztělesněné náčelníkem odboru občanství N. Smorodinem mu v r.2007 odpovědělo: je třeba předložit dokument potvrzující totožnost; ověřený dokument, potvrzující odjezd k trvalému pobytu; dokument s potvrzením o odhlášení se z registrace…

Děda sbíral a odesílal dokumenty; v odpovědi chtěli poslat ještě něco…
Nakonec vše podivně zamrzlo na tom, že k přestěhování do RF je třeba vzdát se občanství Kazachstánu a ztratit důchod – jediný zdroj existence. Děda na to nepřistoupil. Ano, mohl přijet do Ruska a žít na krku u syna, ale děda ani na to nepřistoupil – neumí být darmojedem. Takový je to umanutý děda…

Korespondence s budoucí vlastí – Ruskem – trvala několik let, až se děda na všechny vykašlal a odjel do Štrasburku (PŘES Česko) hledat pravdu. Hledal ji taky i pro svého otce, který padl ve Velké Vlastenecké v důstojnické hodnosti, ale do náležitých seznamů padlých důstojníků se kdoví proč nedostal.

V archívních materiálech se totiž nikde nepíše, odkud byl v r.1941 Medveděv starší povolán do armády.  Zmatek v dokumentech byl příčinou toho, že otec Medveděva nebyl zapsán do Památeční knihy účastníků druhé světové války, a to znamená, že jeho příbuzní, včetně našeho hrdiny, nemají právo na žádné výhody.

Několik slov o otci Alberta Medveděva. Existuje potvrzení, vydané centrálním archívem ministerstva obrany RF v r.2008. V něm se uvádí: Pavel Medveděv, nar. 1898, se stal rudoarmějcem 27. října 1917. Ve věku 21 let dostal stranický průkaz Celosvazové komunistické strany (b) č.0001037. Od března do prosince 1918 – rudoarmějec  25. Čapajevovy divize. Dále: účastník kurzu, vojenský komisař pluku, politický vedoucí… V r.1925 byl vojenským komisařem kozáckého pluku. A v r.1941 – znova do služby… Poslední hodnost – zástupce náčelníka politického oddílu 65. střelecké divize. Padl v březnu 1942. Místo pohřbení neznámé.

Jako bývalý voják mohu říct, že životopis otce Alberta Pavloviče je opravdu hrdinský. A to, že není v památečních knihách, bez památky pohřben neznámo kde – je plně v duchu sovětské i ruské skutečnosti: jak je již pravidlem, u nás ocenění a hodnosti dostávají lotři a mizerové.

Česko navrhuje Albertu Medveděvovi odjet do…Kazachstánu. Jenže tam ho už nikdo nečeká. Tam mu navrhli odjet do Ruska. Jak je ale vidět, Rusko také nechce vidět Medveděva jako svého občana. Zdá se, že v Rusku už je Medveděvů více než dost.

Zatímco trvá mdlá korespondence mezi dědou a českým ministerstvem vnitra, s ruskými byrokraty, zdraví se nezlepšuje: děda chodí o holi, téměř ohluchnul, téměř ztratil zrak…

Prostě, nikdo ho nepotřebuje.

V r.2010 požádal v Česku o azyl. Odpověděli mu odmítnutím.
S vysvětlením: po rozpadu SSSR si každý mohl vybrat občanství, ale Medveděv toho práva nevyužil.

Argument Medveděva, že on nemohl odjet do Ruska kvůli nemocné matce, český úředník jménem Haišman ignoroval. Tento úředník v odpovědi na žádosti a oznámení dědy píše, že v Kazachstánu i v Rusku u něj byla možnost obrátit se k odvolacím soudům, k ombudsmanovi, k jiným instancím… A vůbec – když není pronásledován z politických důvodů, tak mu žádný azyl Česko dávat nemusí.

Jak říkal soudruh Lenin, formálně – správně, doopravdy – výsměch.
…Nedávno se děda obrátil k soudu v Hradci-Králové: podal odvolání proti odmítnutí azylu v Česku a pořád doufá, že se mu podaří dostat do Štrasburku.
Čeká na odpověď.

V 72 letech se možná taky už nedočká…


http://bordo07.livejournal.com/392751.html#cutid1

Живет такой дед…

[info]bordo07

May 4th, 14:20

Деда зовут Альберт Павлович Медведев. Ему 72 года. Два года своей жизни он уже провел в чешском центре для лиц, просящих убежище. (Этот центр называют «лager» – «табор»; официальное название «Pobytove stredisko Kostelec nad Orlici», подведомственное Министерству внутренних дел Чешской Республики). Проще говоря, в тюрьме. Ну да, из этой тюрьмы можно выходить. Но недалеко и ненадолго, потому что без денег (Чехия выплачивает деду чуть больше ста евро в месяц) далеко и надолго не уйдешь.

В этой тюрьме дед ждет… Собственно, чего он ждет? Свою родину – СССР – не по своей воле он потерял. Другую не приобрел. Чехия ему ничего не обещает, но периодически пишет деду письма. Дед хочет, чтобы его отправили в Страсбург – там он дальше будет добиваться правды, транзитом минуя ставшей негостеприимной Чехию.
Правду дед искать стал давно. К моменту распада СССР он жил в Казахстане. После распада уехать не мог- тяжело болела мать. После смерти матери захотел вернуться в Россию. Но не тут-то было.
Россия в лице начальника управления по вопросам гражданства Н.Смородина в 2007 году ему ответила: нужно предоставить документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий выезд на постоянное место жительства; листок убытия с отметкой о снятии с регистрационного учета…
Дед собирал и отправлял документы; в ответ просили прислать еще что-то…
Наконец все дивным образом уперлось в то, что для переезда в РФ нужно отказаться от гражданства Казахстана и лишиться пенсии – единственного источника существования. Дед на это не пошел. Да, он мог приехать в Россию и жить на шее у сына, но дед и на это не пошел – не умеет быть нахлебником. Такой вот упертый дед…
Переписка с будущей родиной – Россией – длилась несколько лет, а потом дед плюнул на все и поехал в Страсбург (через Чехию) искать правду. Искал он ее еще и для своего отца, погибшего в Великую Отечественную в офицерском звании, но в должные списки погибших офицеров почему-то не попавшего. Дело в том, что в архивных документах нигде не указано, откуда был призван в армию в 1941 –м году Медведев-старший. Путаница в документах привела к тому, что отец Медведева не значится в Книге памяти участников Второй мировой войны, а, значит, его родственники, в том числе наш герой, не имеют прав на получение льгот.
Несколько слов об отце Альберта Медведева. Есть справка, выданная центральным архивом МО РФ в 2008 году. В ней сказано: Павел Медведев, 1898 года рождения, стал красногвардейцем 27 октября 1917 года. В 21 год получил партбилет члена ВКП(б) №0001037. С марта по декабрь 1918 – красноармеец чапаевской 25-й дивизии. Далее: курсант, военком полка, политрук… В 1925 он был военкомом казачьего полка. А в 1941 – снова на службе… Последняя должность – заместитель начальника политотдела 65-й стрелковой дивизии. Погиб в марте 1942 года. Место захоронения неизвестно.
Как бывший военный могу сказать, что биография у отца Альберта Павловича поистине героическая. И то, что он не в книгах памяти, без памятника и без места захоронения – вполне в духе советской и российской действительности: у нас награды и звания, как правило, получают сволочи и негодяи.
Чехия предлагает Альберту Медведеву уехать в …Казахстан. Там, кстати, его тоже уже никто не ждет. Там ему предложили уехать в Россию. Россия, видимо, тоже не хочет видеть Медведева своим гражданином. Видимо, с Медведевыми в России уже перебор.
Пока идет вялотекущая переписка деда с чешским министерством внутренних дел, с российскими бюрократами, здоровье не улучшается: дед ходит с палочкой, почти оглох, почти потерял зрение…
Получается, что он никому не нужен…
В 2010 году дед попросил убежище в Чехии. Ему ответили отказом. Разъяснения такие: после развала СССР каждый мог себе выбрать гражданство, а Медведев этим правом не воспользовался.
Аргумент Медведева, что он не мог уехать в Россию из-за больной матери чешский чиновник по фамилии Хайшман проигнорировал. Этот же чиновник в своем ответе на заявления и обращения деда пишет, что в Казахстане и в России у него была возможность обратиться в апелляционные суды, к омбудсману, в другие инстанции… И вообще, раз он не преследовался по политическим мотивам, то и убежище ему Чехия не обязана предоставлять.
Как говорил товарищ Ленин, по форме – правильно, а по сути – издевательство.
…Недавно дед обратился в суд Градец-Кралове: он обжаловал отказ в предоставлении убежища в Чехии и все еще надеется попасть в Страсбург.

Ждет ответа.
В 72 года он может и не дождаться…